cách chia câu điều kiện, chữa bài tập chia động từ câu điều kiện loại 1,2,3

Câu điều kiện là câu diễn tả một sự việc sẽ xảy ra với điều kiện một sự việc khác xảy ra, hay nói nôm na là câu “nếu… thì…”
Trong tiếng Anh có 3 loại câu điều kiện chính.
Công thức câu điều kiện:
Câu điều kiện loại 1: [If + thì hiện tại đơn], [will + động từ nguyên mẫu]
Câu điều kiện loại 2: [If + thì quá khứ đơn], [would + động từ nguyên mẫu]
Câu điều kiện loại 3: [If + thì quá khứ hoàn thành], [would + have + V3/V-ed]

cách chia câu điều kiện, chữa bài tập chia động từ câu điều kiện loại 1,2,3

Xem thêm: chữa bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1,2,3 tiếng anh có đáp án