cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ bài tập

Sự khác biệt giữa tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”
‘ – ED ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào
‘ – ING ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào .
Sự khác nhau: dùng tính từ với – ed để chỉ cảm xúc của con người , còn – ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh. Tính từ đuôi -ed mang tính chủ quan còn tính từ đuôi -ing mang tính khách quan.

cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ bài tập

Xem thêm:

viết lại câu điều kiện loại 1, viết lại câu với unless cách làm