cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ lý thuyết

Sự khác biệt giữa tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”
‘ – ED ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào
‘ – ING ‘ ADJECTIVES —- Tính từ kết thúc bằng – ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào .

Sự khác nhau: dùng tính từ với – ed để chỉ cảm xúc của con người , còn – ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh. Tính từ đuôi -ed mang tính chủ quan còn tính từ đuôi -ing mang tính khách quan.

cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ lý thuyết

Xem thêm:

viết lại câu điều kiện loại 1, viết lại câu với unless cách làm

viết lại câu điều kiện loại 2, viết lại câu với unless cách làm

viết lại câu điều kiện loại 3, viết lại câu với unless cách làm