Trắc nghiệm đề thi giữa học kì 2 môn tiếng anh lớp 6

Đây là bài trắc nghiệm bộ đề thi tiếng anh lớp 6 giữa kỳ học kì 2, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Mời các bạn làm trắc nghiệm trước để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Trắc nghiệm giữa học kì 2 môn tiếng anh lớp 6

Welcome to your Trắc nghiệm tiếng anh giữa học kì 2 lớp 6 năm 2019 - 2020 đề 01

question 1What ……………………….. is her hair?
question 2I’d like some rice I’m ………………………….
question 3…………………………. sports do you play?
question 4He ……………..………….very tired and thirsty.
question 5She ……………………….. her motorbike at the moment.
question 6What is there ……………………….. lunch ?
question 7…………………………... rice does his father want?
question 8What would you …………………………….?
question 9chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác
A. open     B. flower       C. close       D. nose
question 10:chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác
A. tables  B. watches  C. matches  D. houses
question 11chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác
A. apple  B. map  C. man  D. water
question 12chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác
A. between  B. behind  C. next  D. me

>>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4