câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional

Câu điều kiện loại 0 có công thức như sau: IF + hiện tại đơn, …. hiện tại đơn.           (IF + S + Vs/es, S + …

động từ chỉ trạng thái

Động từ chỉ trạng thái (Stative Verbs) và cách sử dụng

Một số động từ trong tiếng Anh không được sử dụng ở các thì tiếp diễn (vd. hiện tại tiếp diễn hay tương lai tiếp diễn). Chúng ta gọi những …