câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional

Câu điều kiện loại 0 có công thức như sau: IF + hiện tại đơn, …. hiện tại đơn.           (IF + S + Vs/es, S + …