động từ chỉ trạng thái

Động từ chỉ trạng thái (Stative Verbs) và cách sử dụng

Một số động từ trong tiếng Anh không được sử dụng ở các thì tiếp diễn (vd. hiện tại tiếp diễn hay tương lai tiếp diễn). Chúng ta gọi những …